19.1 C
İstanbul
28 Mayıs Salı 2024

VHGF, amacına hizmet ederken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder ve üye derneklerin bu ilkelere uymasına özen gösterir.

 • Üyesi olan dernekler arasında ayırım yapmaz.
 • Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.
 • Voleybol sporu, voleybol hakemliği ve gözlemciliği yararına yapılan her türlü hareketi destekler.

Federasyonun Çalışma Biçimleri ve Çalışma Konuları

Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir, üye kaydeder, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri alır.
 2. Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular, federasyona ve üye derneklere gelir kaynakları
  bulmak veya yardım yapmak üzere sergi, kermes, konser, gece, piyango, balo, şenlik, gezi, turnuva, ve benzeri
  organizasyonlar düzenler, üyeleri için kamp yeri ayarlar, sosyal tesis, yurt, pansiyon ve lokal açar, iktisadi işletmeler
  kurar, bunları işletir veya kiralar, işlettirir, ve bu amaçla personel çalıştırır.
 3. Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar ve
  forumlar düzenler. Gerektiğinde federasyonun amaçlarına uygun konuları içeren toplantılara ve benzer amaçlı
  kuruluşlar tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılır.
 4. Federasyonun amacına yönelik bildiri, bülten, broşür, afiş, dergi, çıkarır, kitap basar, film, kaset, CD gibi tanıtım
  amaçlı faaliyetlerde bulunur, basınla iletişimi sağlar, gerektiğinde her türlü yazılı ve görsel medya araçları oluşturur
  ve/veya kullanır.
 5. Federasyonun amacına yönelik eğitim kurumlarına önerilerde ve katkıda bulunur, üyelerin mesleki bilgilerini
  geliştirmek için eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapar veya yaptırır, ilgili kişi ve kuruluşlarla irtibat kurar ve
  yardımlaşır.
 6. Taşınır ve taşınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, işletir ve üzerinde intifa hakkı tesis eder.
 7. Voleybol hakemliği ve gözlemciliğini ilgilendiren konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili
  kurumlara teklif ederek, kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışır.
 8. Uluslararası kuruluşlarla hakemlik ve gözlemcilik konularında işbirliği yapar, ilgili uluslararası kuruluşlara katılır ve
  üye olur.
 9. İç disiplini sağlayacak her türlü genelge ve yönetmelik hazırlar.
 10. Tüzel kişi olarak uluslararası anlaşmalardan, anayasa ve ilgili diğer mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanır.
 11. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak her tür bağış alır ve verir.
YÖNETİM KURULU ASIL
 • ASALET KARAYEL GENEL BAŞKAN
 • AYŞİM KOŞAR     GENEL SEKRETER
 • ÖZGÜR SEVİNÇ MALİ SEKRETER
 • SELÇUK ÖZDEMİR ÜYE
 • ADEM BULDUK      ÜYE  
 • ÖMER AŞIKOĞLU    ÜYE  
 • VOLKAN KONUK ÜYE
DENETLEME KURULU ASIL
 • SELÇUK MURAL
 • ÖZGÜR ÖZ
 • RECEP EREN
DİSİPLİN KURULU ASIL
 • MEHMET ÜRKMEZ
 • FATMA KOÇAK
 • İLKER GÜNGÖR
YÖNETİM KURULU YEDEK
 • TUNCAY KANDEMİR
 • MÜJGAN GÜLLER DİNSEL
 • AYSUN KASAL
 • MUZAFFER GÜNEŞ
 • ORHAN SAKIN
 • MERTKAN ŞAHİN
DENETLEME KURULU YEDEK
 • YAVUZ TÜRKKAN
 • EMRE YOLUK
 • A. BÜLENT KIRMIZI
DİSİPLİN KURULU YEDEK
 • ARDA GÜL
 • SEFA ÖZTÜRK
 • NEŞE ALTINTAŞ