11.7 C
İstanbul
4 Aralık Pazar 2022

VHGF, amacına hizmet ederken aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket eder ve üye derneklerin bu ilkelere uymasına özen gösterir.

 • Üyesi olan dernekler arasında ayırım yapmaz.
 • Siyasi, idari ve ticari kuruluşlardan bağımsız olarak hareket eder.
 • Voleybol sporu, voleybol hakemliği ve gözlemciliği yararına yapılan her türlü hareketi destekler.

Federasyonun Çalışma Biçimleri ve Çalışma Konuları

Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:

 1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir, üye kaydeder, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için her türlü tedbiri alır.
 2. Çalışma konuları ile ilgili hizmet ve gelir arttırıcı projeler uygular, federasyona ve üye derneklere gelir kaynakları
  bulmak veya yardım yapmak üzere sergi, kermes, konser, gece, piyango, balo, şenlik, gezi, turnuva, ve benzeri
  organizasyonlar düzenler, üyeleri için kamp yeri ayarlar, sosyal tesis, yurt, pansiyon ve lokal açar, iktisadi işletmeler
  kurar, bunları işletir veya kiralar, işlettirir, ve bu amaçla personel çalıştırır.
 3. Çalışma alanı ile ilgili konularda toplantılar, konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, açık oturumlar ve
  forumlar düzenler. Gerektiğinde federasyonun amaçlarına uygun konuları içeren toplantılara ve benzer amaçlı
  kuruluşlar tarafından yapılan yurtiçi ve yurtdışı organizasyonlara katılır.
 4. Federasyonun amacına yönelik bildiri, bülten, broşür, afiş, dergi, çıkarır, kitap basar, film, kaset, CD gibi tanıtım
  amaçlı faaliyetlerde bulunur, basınla iletişimi sağlar, gerektiğinde her türlü yazılı ve görsel medya araçları oluşturur
  ve/veya kullanır.
 5. Federasyonun amacına yönelik eğitim kurumlarına önerilerde ve katkıda bulunur, üyelerin mesleki bilgilerini
  geliştirmek için eğitim çalışmaları ve araştırmalar yapar veya yaptırır, ilgili kişi ve kuruluşlarla irtibat kurar ve
  yardımlaşır.
 6. Taşınır ve taşınmaz mülkler edinir, bunları kiraya verir, işletir ve üzerinde intifa hakkı tesis eder.
 7. Voleybol hakemliği ve gözlemciliğini ilgilendiren konularda yasa, tüzük ve yönetmelik tasarıları hazırlayıp ilgili
  kurumlara teklif ederek, kabul görüp yayınlanmasını ve uygulanabilirliğini sağlamaya çalışır.
 8. Uluslararası kuruluşlarla hakemlik ve gözlemcilik konularında işbirliği yapar, ilgili uluslararası kuruluşlara katılır ve
  üye olur.
 9. İç disiplini sağlayacak her türlü genelge ve yönetmelik hazırlar.
 10. Tüzel kişi olarak uluslararası anlaşmalardan, anayasa ve ilgili diğer mevzuattan doğan hak ve yetkileri kullanır.
 11. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak her tür bağış alır ve verir.
YÖNETİM KURULU ASİL
 • ÇETİN OK                GENEL BAŞKAN
 • ASALET KARAYEL     ASBAŞKAN
 • YILMAZ DUMAN       ASBAŞKAN
 • FİKRET FİDAN         GENEL SEKRETER
 • NAZMİ YAŞAR          MALİ SEKRETER
 • ERDEM AKSU
 • SENİHA DENİZ
 • AHMET ÜNAL
 • FURKAN SALDUZ
 • FETHİ AYAV
 • SUHA KÜÇÜKÖZLER
DENETLEME KURULU ASİL
 • İbrahim Ünal
 • Mehmet Zekai Cangöz
 • Mustafa Yücel
DİSİPLİN KURULU ASİL
 • Cemalettin Özmen
 • Nedim Sider
 • Şadan Akın İra
 • Şevket Günay
 • Yusuf Cemil Oğuz
YÖNETİM KURULU YEDEK
 • Erhan Alparslan
 • Selçuk Vural
 • Mehmet Çağrı Yağış
 • Orhan Sakın
 • Hüsnü Tanattı
 • Emine Uçar
 • Gülcihan Su
 • Doğan Sevinçelli
 • Ahmet Necip Ayhan
 • Mehmet Ürkmez
 • Serap Kuka
DENETLEME KURULU YEDEK
 • Şener Ayna
 • Özgür Öz
 • Tuğba Hunili
DİSİPLİN KURULU YEDEK
 • Lüman Öz
 • Necati Türkan
 • Nihat Öz
 • Şule Aşkın
 • Yakup Bahçeci